Akcja dzielnicowych i druhów OSP -Trzebinia.

Do czasu całkowitego ustąpienia zagrożenia związanego z wiosennym wypalaniem traw dzielnicowi z Komisariatu Policji w Trzebini oraz druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzebini będą prowadzili na terenie gminy Trzebinia wspólną akcję patrolową, której celem będzie ujawnianie i karanie winnych tego nielegalnego procederu.

Z inicjatywą zorganizowania prewencyjnych patroli z udziałem policjantów i strażaków wystąpiły kilka tygodni temu trzebińskie władze samorządowe. Akcja będzie prowadzona do czasu całkowitego ustąpienia zagrożenia związanego z wiosennym wypalaniem traw. Szczególny nacisk położony zostanie na patrolowanie nieużytków przyległych do terenów leśnych oraz zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, by nie dopuścić do pożarów lasów i budynków. Osoby dopuszczające się nielegalnego wypalania traw będą karane mandatami karnymi, a w przypadkach drastycznych sporządzane będą wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

Przypomnijmy, ze wypalanie roślinności jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Art. 59 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114 z 1991 r., poz. 492) mówi, iż „Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny”. Odpowiedzialność karną za wypalanie traw przewiduje również art. 82 kodeksu wykroczeń (Dz. U. nr 12 z 1971 r., poz. 114 i Dz. U. nr 6 z 1995 r., poz. 29), który mówi: „Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności (…) wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne, podlega karze aresztu, grzywnie albo karze nagany”.

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że trawy palą się bardzo szybko, a pożary nierzadko obejmują ogromne przestrzenie. W efekcie bardzo często dochodzi do pożarów łąk i lasów. Zdarza się również, że zagrożone zostaje życie ludzkie. Ponadto w czasie wypalania traw zniszczeniu ulegają rośliny (ich korzenie i pędy, a także duże drzewa) oraz giną małe zwierzęta (biedronki, ślimaki, młode ptaki itp.). Oprócz tego do atmosfery wydzielają się szkodliwe dla zdrowia gazy, a każdy pożar wymaga kosztownych interwencji ze strony Straży Pożarnych.
Wspólne akcje patrolowe trzebińskich policjantów i strażaków, mające na celu ujawnianie i karanie osób dopuszczających się nielegalnego wypalania traw, zostały poprzedzone wcześniejszą kampanią informacyjną. Dzieciom i młodzieży w podległych gminie palcówkach oświatowych rozdano kolorowe ulotki informacyjne, które zostały poświęcone społecznej szkodliwości wypalania traw i grożącej z tego tytułu odpowiedzialności karnej. Z kolei na tablicach ogłoszeniowych w osiedlach i sołectwach wywieszono komunikaty przypominające o bezwzględnym zakazie wypalania traw.